PAKET TUR-KONAKLAMA-ULAŞIM HİZMET VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ (YURTİÇİ-KÜLTÜR)

İş bu sözleşme bir tarafta Yanık Mah. Yanık Orta Sok. Mira Kafe Blok No:75 İç Kapı No:2 Sapanca/SAKARYA adresinde bulunan ve 05323901684 no.lu irtibat numarasına sahip Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi (Sözleşmede ACENTE olarak anılacaktır) ile diğer tarafta TÜKETİCİ arasında akdedilmiş olup, işbu sözleşme, Tüketicinin, ACENTE vasıtası ile aşağıda açıklanan koşullar çerçevesinde almış olduğu hizmete, paket tura ilişkin, hizmet, ödeme şartları ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesini içerir.
Tüketici, işbu sözleşmenin kurulmasından önce, Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi tarafından ön bilgilendirme amacıyla kendisine iletilen tur tanıtım broşürünü incelediğini, tura, konaklama tesisine, vergiler dahil toplam tur fiyatına, ön ödeme tutarına ve kalan bedelin ödeneceği tarih bilgilerine, paket turu oluşturan hizmetler kapsamında; Yolculuğun başlangıç/bitiş tarihi ve yerinin, kullanılan/kullanılacak ulaşım araçlarının türü ile yolculuğun sınıfının, hareket ve dönüş tarihleri, saatlerinin ve yerlerinin, konaklama tarihleri ve türü, yeri, nitelikleri, sınıfı ve bu sınıflandırmaya ilişkin uyarıların, yemek planının, Yolculukta izlenecek güzergâhın, Paket turun özelliklerine uygun ilişkili bilgilerin, Şartların tahakkukuna bağlı olarak Tüketiciye paket turun iptalinin bildirileceği son tarihin, 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre düzenlenmesi zorunlu sigorta ile varsa diğer sigortalara ilişkin bilgilerin, broşürde yer alan sair detaylara ilişkin bilgilerin/gerekli bilgilendirmelerin anlaşılır olduğunu ve sözleşme kurulmadan önce Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi tarafından kendisine verilen ön bilgilendirme broşürün bir nüshasının da işbu sözleşme ekinde yer aldığını, Kalıcı Veri Saklayıcısı ile işbu sözleşme hükümlerinin kendisine ayrı ayrı izah edildiğini, bildirildiğini, kabul yönünde açıkladığı idaresi doğrultusunda sözleşmenin tanzim ve imza edildiğini beyan eder.


1- İndirimli Ürün/Özel Ürün veya Kampanyalı Ürün satın alan tüketici, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon anında ödemekle yükümlüdür. Ödemenin tamamı yapılmadan rezervasyon kesinleşmez. Kampanya/Özel Ürün dışı hizmet alımlarında kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %50’si 24 saat içerisinde, bakiyesinin ise tur/konaklama/hizmetin başlamasından en geç 15 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Rezervasyona ilişkin ödeme www.kartepetravel.com URL adresli sitede yer alan banka hesap bilgilerine EFT/havale olarak ya da kredi kartı ile ödenecektir.Rezervasyon ile hizmetin başlangıç tarihi arasında 15 günden daha az süre bulunması halinde bedelin tamamı tahsil edilir. Anılan süre içinde belirtilen ödemelerin yapılmaması halinde, sözleşme, Tüketici tarafından tek taraflı olarak feshedilmiş sayılır, böyle bir durumda, Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi Tüketici tarafından yapılmış olan peşin ödemeyi irad kaydederek, Tüketiciye fatura düzenler.


2- Sözleşme bedelinde fiyat artışı olması halinde, ilave olarak aradaki fark tüketiciden talep edilemeyeceği gibi, tesis tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerin de tüketiciye iadesi söz konusu değildir. Ancak, Sözleşme bedelinin döviz cinsinden belirlendiği paket turlarda/konaklamalarda, döviz kurunda meydana gelen olağan dışı artış olması halinde (%2 den fazla fiyat artışı olması, olağan dışı artış olarak nitelendirilecektir) Tüketici, Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’nin fiyat ve koşullarda, sözleşme bedelinin %5 ini geçmeyecek şekilde değişiklik yapma hakkı olduğunu kabul etmiştir.


3- Tüketici, satın alınan tur/konaklama/hizmete devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, hareket tarihinden en az 14 gün önce Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’ne bildirimde bulunarak rezervasyonunu, sözleşme açısından geçerli tüm koşulları yerine getirecek üçüncü bir kişiye devredebilir. Bu durumda sözleşmeyi devreden ve devralan şahıs/şahıslar, Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’ne karşı bakiye tutardan ve söz konusu devirden doğan tüm ilave masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar.


4- Paket turun / konaklama hizmetinin başlamasından önce, Tüketiciden kaynaklanmayan nedenlerle sözleşme içeriğinde yapılan önemli değişiklikler ile 2 inci maddede belirtilen sebeplerle yapılan fiyat ve değişikler dışındaki diğer fiyat vb değişiklikler esaslı sözleşme değişiklikleri olarak kabul edilmiştir. Esaslı sözleşme değişiklikleri ve işbu esaslı sözleşme değişikliklerinin fiyat üzerindeki etkisi Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yazılı olarak ve/veya Kalıcı veri saklayıcısı yoluyla Tüketiciye/katılımcıya derhal bildirilir. Tüketici/Katılımcı, bildirimin kendisine yapılmasını müteakip derhal yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilen değişikliği kabul edebileceği gibi yapılan değişikliği kabul etmediğini Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’ne, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek koşulu ile; a) Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan, eşit veya daha yüksek değerde başka bir paket tura/konaklama hizmetine ek bir bedel ödemeksizin katılma, b) Fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma/konaklamaya, c) Herhangi bir tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönme haklarından birini kullanabilir. Tüketici/Katılımcı tarafından sözleşmeden dönülmesi halinde, sözleşmeden dönme bildiriminin Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’ne ulaştığı tarihten itibaren, en geç 14 gün içinde, Katılımcı/Tüketicinin ödemiş olduğu bedel, kesinti yapılmaksızın Tüketici/Katılımcıya iade edilir. Katılımcı/tüketici, Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi tarafından, esaslı sözleşme değişiklikleri ve işbu esaslı sözleşme değişikliklerinin fiyat üzerindeki etkisi yukarıdaki usullerde kendisine bildirilmiş olmasına rağmen, Tüketici>/katılımcı, bildirme herhangi bir yanıt vermez ve/veya yukarıda belirtilen haklarından hangisini kullandığını yukarıda belirtilen usuller ile Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’ne bildirmez ise kendisine bildirilen fiyat artışları dahil paket tur/konaklama hizmeti sözleşmesindeki esaslı değişiklikleri ihtiva eden, paket tur/konaklama hizmeti sözleşmesinin esaslı unsurlarını değiştiren bu ek sözleşme niteliğindeki yeni koşulları kabul etmiş sayılacağını, hiçbir bildirimde bulunmaksızın tura katılmaması/konaklamaması halinde Tüketicinin hizmeti almadığı gerekçesiyle ücretlerin iadesini ya da tenkisini talep edemeyeceğini, ödemiş olduğu ücretlerin cayma tazminatı olduğunu, kabul ve beyan etmiştir. Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi. , Tüketici/Katılımcıdan kaynaklanmayan bir nedenle, turun/hizmetin başlamasından önce turu/sözleşmeyi iptal eder ise, Tüketici/Katılımcı, yukarıda a), b) ve c) bentlerinde sayılan ve Tüketiciye/Katılımcıya tanınan hakları kullanabilir.


5- Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen aşağıda belirtilen nedenlerle, tura / hizmete başlanamaz veya yine aşağıda belirtilen nedenlerle turun devamı imkansız hale gelirse ve/veya sözleşmeye aykırılığın aşağıda belirtilen nedenlerden kaynaklanması halinde, Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi , sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden sorumlu tutulamaz; a) Tüketicinin kusurunun bulunması. b) Sözleşmenin ifası sürecine dahil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması. c) Mücbir sebebin bulunması. ç) Paket tur düzenleyicisinin, aracısının veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen ön göremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi, d) Paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle iptal edilmesi ve iptalin sözleşmede öngörülen sürede paket turun başlamasından en az yirmi gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Tüketiciye bildirilmiş olması (Turun erteleme ve/veya iptal sebebi, turun başlamasına 20 günden daha az bir süre kala ortaya çıkarsa, bundan Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi sorumlu tutulamaz.)
Yukarıda belirtilen sebeplerin tur başlamadan önce ortaya çıkması durumunda, Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’nin, Tüketiciye yazılı olarak veya Kalıcı Veri Saklayıcısı ile bilgi vererek, turu / hizmeti iptal etme ve/veya erteleme veya alternatif bir tur önerme hakkı vardır. Yukarıda belirtilen sebeplerle, tura başlanamaz/konaklatamaz ve tüketici de turun ertelenmesini veya alternatif tura katılmayı kabul etmez ise, Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi , Tüketicinin turunu/konaklamasını iptal eder. Bu durumda, tüketici eğer Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’ nin erteleme talebini veya alternatif tur önerisini kabul etmez veya turun ertelenmesi fiilen imkansız ise, Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi , Tüketicinin o tarihe kadar yapmış olduğu ödemeleri, Tüketici için yapılan resmi ödemeler (vergi, harç, vs.) hariç, tüketiciye iade edilir. Mücbir sebepler tur başladıktan sonra, hizmetin ifası sırasında ortaya çıkarsa, Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’nin sorumluluğu, Tüketiciyi, turun başlangıç noktasına geri getirmekten ibaret olup, Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi ‘ne başkaca bir sorumluluk (iade, tazminat, vs.) yüklenemez.


6- Tüketici tarafından hizmetin başlamasından 14 gün öncesine kadar, sebep gösterilmeksizin yapılan iptallerde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere ödediği bedel tüketiciye iade edilir. Tüketici tarafından hizmetin başlamasından 14 günden az bir süre kala yapılan iptallerde, tüketici rezervasyon bedelinin tamamını Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’ne ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Alınmış olan hizmet, yılbaşı, sömestre, bayram dönemi gibi özel dönemler veya diğer kampanyalar dâhilinde bir ürün ise, sözleşmenin yukarıdaki maddeleri geçerli değildir. Bu durumda tüketicinin iptal, iade hakkı bulunmamaktadır. Tüketicinin hizmetin değiştirilmesine yönelik talebi halinde, bu değişikliğin Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi tarafından uygun bulunması şartıyla, önceki alınan hizmetle, yeni talep etmiş olduğu hizmet arasında fiyat farkı var ise tüketici aradaki farkı, değişiklik talebinin kabulüyle birlikte derhal Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’ne ödemek zorundadır. Ancak yeni hizmetin fiyatı, bir önceki hizmet fiyatından düşük ise Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi aradaki farkı tüketiciye iade edecektir.


7- Tüketici, gerekli tüm özeni göstermesine rağmen, öngöremediği veya engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle, turun/hizmetin başlamasına 14 günden daha az bir süre kala bildirimde bulunması halinde, ödenmesi zorunluzndisine iade edilir., Turun/konaklamanın devamı sırasında ortaya çıkması halinde buna ilişkin bilgi ve belgeler, tüketicinin turdan/konaklamadan ayrılmasından itibaren derhal Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’ne belgesiyle birlikte sunulmalıdır. Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı tur/konaklama/hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.


8- Öngörülemeyen durum veya mücbir sebep, turun/konaklamanın devamı sırasında ortaya çıkması halinde, , buna ilişkin bilgi ve belgeler, tüketicinin turdan ayrılmasından itibaren ve derhal Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’ne belgesiyle birlikte sunulmalıdır. Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı tur/konaklama/hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
Mesafeli sözleşmeler yönetmeliğine göre tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Taraflar arasında akdedilen sözleşmenin konusu , aynı yönetmeliğin 15.maddesinde belirtilen cayma hakkının istisnası kapsamındadır. Müşteri taraflar arasında akdedilen işbu sözleşmenin şartlarına göre cayma hakkını kullanabilecektir.


9- TUR/ULAŞIM: Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk sahibine aittir. Tüketici seyahat edeceği aracın ve konaklayacağı tesisin tabi olduğu mevzuat ve teamüllerine uymakla mükelleftir. Tüketiciye ait bagajların Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait araçlarda; Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi ve çalışanlarının kastı ve ağır kusuru nedeniyle kaybı veya hasarı durumunda, kayıp ve hasar tutanağı düzenlettirilmesi koşuluyla, kaybolan veya hasar gören bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değeri ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin, rezervasyon bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının azami 1/2’si, kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminatı olarak Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi ttarafından eşya sahibi tüketiciye ödenir.Ulaşıma/tura ilişkin diğer tüm detaylar voucher/broşürde düzenlenerek, tüketiciye iletilmiştir.


10- KONAKLAMA HİZMETLERİ: Tüketici, sözleşme kapsamında hizmet alınacak tesis hakkında her türlü bilgiyi gerek Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait web adreslerinden ve/veya gerekse Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi satış temsilcilerinden alıp, gerekli tüm incelemeyi yaptıktan ve okuduktan sonra taşınır ile taşınmaz eşyalara gelebilecek zarar için olan demirbaş teslim tutanağı ile birlikte imzaladığını kabul ve beyan eder. Tatil konutuna gelebilecek olan zararın tanzimi için ilgili tatil konutunun rezervasyon sayfasında yer alan veya kiralayan tarafından uygun görülecek olan depotizo bedeli kiracıdan tahsil edilecektir. Tatil konutunun geri teslimi anında herhangi bir zararın doğmadığı anlaşıldığı takdirde depozitonun tam iadesi yapılacaktır. Tatil konutunda herhangi bir zarar ve/veya ziya meydana gelmesi halinde ve yapılan masrafların depozitoyu aşan bir bedel olması halinde, kiracıya ek fatura gönderilerek yapılan ödemelerin ve masrafların tahsili talep edilecektir. Tesisin konaklamanın başlayacağı tarihte hizmet verebilecek durumda olmaması halinde, Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi tüketiciyi hizmet satın aldığı tesisle aynı standartlarda olan bir tesiste konaklatmak üzere teklifte bulunabilir. Tüketici böyle bir değişikliği kabul etmez ise rezervasyonu için ödediği toplam bedeli geriye alma hakkına sahiptir. Paket turlarda geçerli olan geceleme sayısıdır. Paket turun konaklama yapılacağı ilk gece birinci gün ve birinci gece şeklinde sayılmaktadır. Ulaşım araçlarının mücbir sebeplerden veya hava yolu firmasının yapacağı rötarlardan doğan gecikmesinden dolayı tüketicilerin gün ışığından faydalanamaması Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’nin sorumluluğunda değildir. Tüketicinin konaklama yaptığı tesiste olabilecek herhangi bir bagaj, değerli eşya ve benzeri kayıp hallerinde, gerekli tutanakları ilgili kolluk kuvvetlerine tutturması tüketicinin sorumluluğundadır. Bu ve benzeri durumlardan dolayı Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi sorumlu tutulamaz. Tüketicinin, ifa edilen hizmetin kusurlu olduğundan bahisle alınan hizmeti sonlandırması halinde, Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi yetkilisine ve konakladığı otele, hizmetin sona erme sebeplerini yazılı olarak ve derhal bildirmek zorundadır. Aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunur. Rezervasyon aşamasında hatalı verilen doğum tarihlerinden Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi sorumlu değildir. Bu durumun check-in sırasında fark edilmesi durumunda ilgili tesise ait yaptırım ve kurallar geçerlidir.


11- Tüketici, sözleşme bedelini nakit veya bankaların kredi kartları ile taksitli ödeyebilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, kredi kartı borcunun ödenmemesi halinde, Tüketicinin muhatabı, kredi kartı sözleşmesi imzaladığı bankasıdır. Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi , bu ihtilafta taraf değildir. Kredi kartıyla hizmet satın alan tüketiciler erken ödeme taleplerini kartın ait olduğu bankaya bildirmek ve bankanın belirlediği ödeme şubelerine yapmaları gerekmektedir.


12- Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’nin tüketiciye yapacağı tüm bilgilendirmeleri yazılı olarak elden veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla (elektronik posta, kısa mesaj, disk, cd/dvd, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortam) yapabilecektir. Tüketici, sözleşmenin ifası sırasında hizmetin ayıplı olduğunu görürse, hangi hizmetin/hizmetlerin niçin ayıplı olduğunu sebepleri ile birlikte derhal Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi yetkililerine/tur sorumlularına, iddia ettiği ayıp tesisten kaynaklanmakta ise tesis yetkililerine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Ki, Tüketicinin, şikayetçi olduğu hususları tur sırasında yazılı olarak Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’ne ve/veya konakladığı tesise bildirmesi iyi niyetli bir tüketicinin işbirliği yapma ve özenli davranma borcudur. Aksi halde, hizmetin ifası sırasında ayıp bildiriminde bulunmayan, herhangi bir bildirimde bulunmadan oteli/turu terk eden Tüketici, turu/oteli haklı sebep olmaksızın terk etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış addolunur, tur / konaklama / hizmet bedelinin iadesini ya da zararının tazminini talep edemez.
Turun / konaklama / hizmetin başlamasından sonra, Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’den kaynaklanan bir nedenle, tur tamamlanamaz veya verilen hizmetin ayıplı olduğunun tespit edilmesi hallerinde, Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi ; Tüketicinin tura/konaklamaya devam etmesi için Tüketiciye ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler (otel, vs.) sunar. Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan alternatif düzenlemelerin Tüketici tarafından kabul edilmesi/kullanılması halinde, Tüketici, herhangi bir bedel iadesi veya tazminat talep edemez.
Tüketici, verilen hizmetin ayıplı olduğunun tespit edilmesi nedeniyle, Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’nin sunmuş olduğu alternatif düzenlemeyi kabul etmeyerek sözleşmeden dönmek isterse, sözleşmeden dönme iradesini yazılı olarak Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’ne bildirmiş olması halinde, Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılan zorunlu giderler (vergiler ve ulaşım giderleri) ve o ana kadar ifa edilmiş hizmetlerden tüketicinin/katılımcının yararlandığı oranındaki tutarın mahsubundan sonra kalan bakiye ile tutar, en geç 14 gün içinde, Tüketiciye/katılımcıya iade edilir sınırlı olduğunu kabul ve beyan eder.
Tüketici, başladığı turda/konaklamada, hizmetin kusurlu olduğunu yazılı olarak ilgilisine bildirdiği önemli bir yükümlülüğün Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yerine getirilmediği veya getiremeyeceğinin tespit edilmesi halinde, Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’nin, Tüketiciye ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde sunacağı alternatif düzenlemelerden/teklif edilen hizmetlerden birini tercih etmesi halinde bedelde indirim yada her ne sebeple olursa olsun tazmin talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan eder. Tüketici, anılan alternatif seçeneklerden birini kabul etmemesi ve sözleşmeden dönme iradesini Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’ne yazılı olarak bildirmesi halinde, Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’nin o ana kadar ifa etmiş olduğu edimler için Tüketiciden hizmetten faydalandığı oranda uygun bir karşılık talep etme hakkı olduğunu kabul ve beyan eder.


13- Tüketici/Katılımcı olarak; Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi Seyahat Acentaları Otelcilik San. ve Tic. Ltd. Şti. Kişisel Verilen İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni yüz yüze veya Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 4. maddesi’nin (c) bendi uyarınca, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamdan birini kullanarak okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak Şirketiniz ve Şirketiniz adına şubeleriniz, alt acenteleriniz, çağrı merkeziniz, bağlı şirketleriniz tarafından ya da internet siteleriniz ile sosyal medya sayfalarınız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketinizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan üçüncü kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile Şirketiniz ve/veya Şirketinizin alt acenteleri ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak açık rızam ile onay veriyorum.


14- Tüketici işbu sözleşmeyi imzalayarak kredi kartından, Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi tarafından tur /hizmet bedeline ilişkin olarak yapılan herhangi bir çekime itiraz etmeyeceğini, slip itirazı ve chargeback talebinde bulunmayacağını kabul etmiştir.


15- DİĞER HÜKÜMLER: Rezervasyon aşamasında hatalı verilen doğum tarihlerinden Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi sorumlu değildir. Bu durumun check-in sırasında fark edilmesi durumunda ilgili tesis veya havayolunun yaptırım ve kuralları geçerli olacaktır.
Tüketici, rezervasyon esnasında Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi çalışanlarına ve/veya web sitelerine vermiş olduğu; e-mail, cep telefonu, faks vb. bilgilerine,Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi ve web sitelerinin kampanya duyurusu amaçlı yapmış olduğu bülten gönderimlerine izin verdiğini kabul ve beyan eder. Tüketicinin kendi iletişim kanallarına yapılan bildirim ve duyuruları istemediğini beyan etmesi halinde, Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi elektronik posta, sms, faks ve posta gönderimlerini sonlandıracağını taahhüt eder.
İşbu sözleşmede gerek imzası bulunan gerek ismi geçen çocuklar da dahil olmak üzere, bütün Tüketiciler, tura/konaklamaya katılırken nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmak ve otele giriş sırasında işbu paket tur / konaklama / hizmet sözleşmesini resepsiyon görevlisine ibraz etmek zorundadırlar. Tesis tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda ücretsiz veya indirimli konaklayacak olan çocukların rezervasyon sırasında beyan edilen özelliklerinin (yas gibi) doğru olmadığının anlaşılması halinde, Tüketici, bu çocuklar için de derhal ve tamamen ödeme yapacak ve her türlü tazminde bulunulacaktır. Tüketici, turun düzenlendiği bölgenin yerel kurallarına, örf ve adetlerine ve konaklayacağı tesisin şartlarına, kurallarına uymakla mükelleftir. Tüketici, tur rehberinin, Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’nin, turun düzenlendiği bölgenin yerel idarelerin yetkililerinin/görevlilerinin uyarı ve kısıtlamalarına uyacaktır. Tur rehberi, tur programını eksiksiz gerçekleştirmek şartı ile değiştirebilir. Bu durumlarda Tüketici, Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’nden herhangi bir bedel iadesi/tazminat talep edemez.
Ulaşım araçlarında ve konaklanacak tesiste firmamızın onay alınmadan evcil hayvan kabul edilmemektedir. Ayrıca, Tüketici, seyahat edeceği ulaşım araçları için belirlenmiş olan bagaj (ağırlık, nitelik, nicelik, vs.) ve seyahat kurallarına vs. uymakla yükümlüdür.
Tüketici, Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’nin, rehberin, ulaşım aracı ve tesis yetkililerinin/görevlilerinin bildireceği kurallara uyacağını, tura katılan diğer tüketicilerin ve 3. Kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını, onları rahatsız edecek davranışlarda bulunmayacağını, aksi halde turdan/ tesisten çıkarılacağını, bu nedenle de Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’nin herhangi bir hak ve talepte bulunamayacağını kabul eder.
Oda blokajını, Tüketicinin konaklayacağı tesis yapmakta olup Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirket’nin doğrudan bir müdahalesi olamamaktadır. Bu nedenle, Tüketiciye tahsis edilen oda nedeniyle Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi sorumlu tutulamaz.
Sözleşmede imzası bulunmayan, ancak, sözleşmede ismi geçen (adına rezervasyon yapılan) ve tura katılan Tüketiciler, sözleşmede imzası bulunan Tüketiciye, adlarına sözleşme yapma yetkisi verdiklerini, sözleşmeyi imzalayan Tüketicinin işbu sözleşmeyi imzalaması ile birlikte, sözleşmenin bütün şartlarının kendilerince de kabul edilmiş sayılacağını ve sözleşme şartlarına aynen uyacaklarını kabul etmiş sayılırlar. Bu nedenle, sözleşmede imzalarının bulunmadığı gerekçesi ile sözleşmenin iptalini isteyemezler. Ancak, bütün bunlara rağmen, sözleşmenin iptalini isterlerse, sözleşmede imzası bulunan tüketici, Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’nin tüm zararından sorumlu olur.
Sözleşmede imzası bulunan tüketici, kendisinin ve adına sözleşme yaptığı tüketicilerin isimlerinin doğru olduğunu, yanlış verdiği bilgilerin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu beyan ve kabul eder.
Taraflar işbu sözleşmede belirtilen adreslerini tebligat adresi olduğunu ve değişiklikler yazılı olarak bildirilmedikçe bu adreslere yapılacak tebligatların geçerli olduğunu kabul ve beyan ederler.
Tüketici, sözleşmeyi, sözleşmeye konu tura, konaklayacağı tesise ilişkin her türlü bilgiyi, sözleşme şartlarını, tur bedelini, tur bedeline dahil olan ve olmayan hizmetleri, ödeme şartlarını ve şeklini, gerek Acente’ye ait web adresinden (www.kartepetravel.com) gerek Acentenin katalogundan, ilanlarından, gerek sözleşme imzalanmadan önce acente tarafından verilen ön bilgilendirme evrakından, tur broşüründen, gerek Acente satış temsilcilerinden alıp, gerekli tüm incelemeyi yaptıktan, ayrıntılı bilgi sahibi olduktan ve okuduktan sonra, sözleşme şartlarında mutabık kalarak imzaladığını kabul ve beyan eder.
Tüketici, sözleşme konusu tura ait ödemeyi, mail order, sanal pos, havale veya EFT ile yapmak suretiyle işbu sözleşmeyi herhangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi, sözleşmenin Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi tarafından kendisine kalıcı veri saklayıcısı ile gönderildiğini, sözleşmeyi ve sözleşme şartlarını incelediğini, satın almak istediği tura ve turun ayrıntılarına, tur programına ilişkin tüm bilgileri, turun peşin ve taksitli satış fiyatını, ödeme şeklini, fiyatların geçerlilik tarihlerini, vs. gerekli tüm bilgileri Acentenin kataloğundan, internet sitesinden (www.kartepetravel.com) ve ilanlarından öğrenmiş olduğunu, sözleşmeyi de okuyup, incelediğini, ön bilgilendirmeyi ve tur programını okuyup incelemeden, sözleşmenin imzalanması aşamasına geçilemediğini sözleşmeyi inceleyip okumandan da ödeme safhasına geçilemediğini ve sözleşmede belirtilen hizmetleri, bu sözleşmedeki yazılı şartlar dâhilinde aldığını, sözleşmeyi sanal ortamda imzaladığını ve kalıcı veri saklayıcısı ile Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’ne ilettiğini, bu durumun Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Kalıcı Veri Saklayıcısı vasıtası ile belgelenebileceğini beyan ve kabul eder.
İşbu sözleşme ve ekli kayıt formu (ulaşım/konaklama ve ödeme detayları yer almaktadır.) bir bütün olarak sözleşmeyi oluşturmakta olup, buradaki tüm şartlar ve hükümler taraflarca müzakere edilmiş, anlaşılmış ve tarafların özgür iradeleri ile kabul edilerek imzalanmıştır. Sözleşmenin bir nüshası, Tüketiciye fiziki olarak/Kalıcı Veri Saklayıcısı ile verilmiştir.
Taraflar işbu sözleşmede belirtilen adres ve telefonların doğru olduğunu ve değişiklikler yazılı olarak ya da yönetmelikte belirlenen usuller ile Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’ne bildirmek zorundadır. Aksi takdirde bu sözleşme gereğince kendilerine yapılması gereken bilgilendirmelerin hiç ya da zamanında yapılamamasından kaynaklanacak aksaklıklardan, zararlardan acentenin sorumlu tutulamaz.
Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanır. Acentenin defter ve belgeleri ile elektronik ortamda tuttuğu kayıtların, Tüketici hakkında Kartepe Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi çalışanları ya da sair hizmet sağlayıcıları tarafından tutulacak tutanaklar ile münhasır delil olduğu konusunda taraflar anlaşmışlardır. Sözleşmede hükmü bulunmayan hallerde, verilen hizmete ilişkin yönetmelik hükümleri uygulanır. Tur/konaklama kayıt formu, voucher, bilgilendirme broşürü ve sözleşme bir bütün olarak değerlendirilip, taraflarca okunup anlaşıldıktan sonra kabul ve imza edilmiştir.
Tüketici, bu sözleşmeden ya da mevzuattan kaynaklı acentenin ödeme yükümlülüklerinin ifasından temerrüde düşürülmesi halinde, 3095 sayılı yasanın 1. Maddesinde belirtilen oranda kanuni faiz uygulanacağını kabul ettiğini beyan etmiştir.
Taraflar, işbu sözleşmeden doğacak tüm ihtilafların çözümü ile ilgili TÜRSAB TAHKİM KURULU’na başvurabilecekleri gibi İstanbul Anadolu İcra Dairesi ve Mahkemeleri, Tüketici Hakem Heyetleri ve yasa ile yetkilendirilmiş sair kuruluşlara başvurabilirler.
Sözleşmenin bir veya birden fazla maddesinin herhangi bir nedenle geçersiz sayılması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri bu geçersizlikten etkilenmeyecek ve yürürlükte kalacaktır. İşbu sözleşmenin paket tur sözleşmesine dair hükümleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş olup, sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda ve varsa, Kanun ve Yönetmelik ile çelişen hususlarda, 6502 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir. Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan sözleşme ve tüm ekleri ile birlikte işbu sözleşmeye konu paket tur ve münferit rezervasyon hizmetleri sözleşmesi taraflarca tüm ekleri ile birlikte önlü arkalı olarak tanzim edilmiş, okunmuş, kontrol edilerek kabul ve teyit edilmiştir.